Versie 20/12/2019

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1. - Algemene Voorwaarden: onderhavige set algemene voorwaarden.

 • Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
 • Evenement: het door Organisator in enig jaar te organiseren sportevenement: Mud&Water Challenge en/of Muddy KidsRun.
 • Organisator: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maurik Exploitatie B.V., gezeteld te Tiel, kantoorhoudende aan het Eiland van Maurik 19 (4201GG) te Maurik, waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.
 • Overeenkomst: de overeenkomst van deelname van de Deelnemer aan het Evenement.

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

ARTIKEL 2: DEELNAME

2.1 - De Deelnemer dient op de dag waarop het Evenement wordt gehouden tenminste de door de Organisator voor dat Evenement vastgestelde minimumleeftijd van 14 jaar te hebben bereikt en in het bezit van een zwemdiploma. Voor deelname aan de Muddy KidsRun geldt de minimumleeftijd van 6 jaar en is een zwemdiploma benodigd. Elk kind jonger dan 10 jaar dat deelneemt aan de Muddy KidsRun dient begeleidt te worden door minimaal één persoon van 16 jaar of ouder. Per persoon van 16 jaar of ouder mogen maximaal 2 kinderen begeleid worden.

2.2 - De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld uiterlijk twee weken voor datum van het Evenement volledig is voldaan en de Deelnemer akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden.

2.3 - Restitutie van inschrijfgeld is niet mogelijk indien de Deelnemer om welke reden dan ook, zich moet afmelden voor deelname aan het evenement.

2.4 - De Organisator van het Evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluiten het Evenement af te gelasten.
Onder overmacht wordt onder andere, maar niet uitsluitend, verstaan:
- Bedreigingen vanuit Nationaal of Regionaal niveau (terrorisme)
- Weersomstandigheden waardoor de Organisator de veiligheid van de Deelnemers niet meer kan waarborgen
- Situaties binnen het bedrijf, zoals overleiden door nauw-betrokken personen van de Organisatie, die het doorgaan van het Evenement in ethische en/of praktische zin in de weg staan.

2.5 - Indien de Organisator besluit het Evenement wegens overmacht niet door te laten gaan, is zij niet gehouden tot vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten. Zij is ook niet gehouden aan het terugbetalen van de inschrijfgelden, maar zal haar uiterste best doen om met een goede coulance regeling te komen.

ARTIKEL 3: AANSPRAKELIJKHEID

3.1 - Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij de Organisator daartoe gehouden is krachtens een wettelijke verplichting tot schadevergoeding. Tevens is de Organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen.

3.2 - Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel de Organisator aansprakelijk is voor schade van de Deelnemer, is de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

3.3 - De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

3.4 - De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.

ARTIKEL 4: PORTRETRECHT

De Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking, al dan niet ten behoeve van commerciële doeleinden, van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto's, beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.
Het is de deelnemers niet toegestaan kleding te dragen met expliciete uitdragingen in de zin van religie, politiek, racisme in enige vorm en/of andere uitingen die in strijd met de algemene normen en waarden en goede zeden gezien kunnen worden.

ARTIKEL 5: PERSOONSGEGEVENS

De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand dat, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, door de Organisator op een behoorlijke en zorgvuldige wijze wordt verwerkt. Door deelname aan het Evenement verleent de Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en (mits hiervoor op het inschrijfformulier door de Deelnemer toestemming is gegeven) voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

ALGEMENE VOORWAARDEN BEDRIJVEN

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1. - Algemene Voorwaarden: onderhavige set algemene voorwaarden.

 • Deelnemend Bedrijf: een bedrijf of instelling dat of die op een door de Organisator toegelaten wijze een Team (of meerdere Teams) heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
 • Deelnemer: een natuurlijk persoon die door een Deelnemend Bedrijf op een door de Organisator toegelaten wijze is ingeschreven voor deelname aan een Evenement als lid van een Team.
 • Evenement: het door Organisator in enig jaar te organiseren sportevenement: Mud&Water Challenge.
 • Organisator: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maurik Exploitatie B.V., gezeteld te Tiel, kantoorhoudende aan het Eiland van Maurik 19 (4201GG) te Maurik, waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen een Deelnemend Bedrijf en de Organisator, strekkend tot deelname van Deelnemers aan het Evenement.
 • Team: een groep van ten minste tien Deelnemers.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst.

ARTIKEL 2: DEELNEMENDE BEDRIJVENTEAMS

2.1 - Onder Deelnemend Bedrijf wordt, in aanvulling op de definitie in artikel 1, verstaan:

 • rechtspersonen die langer dan zes maanden onmiddellijk voorafgaand aan de wedstrijddag onafgebroken ingeschreven zijn geweest in het handelsregister van een Kamer van Koophandel in Nederland;
 • ondernemingen, geen rechtspersoon zijnde, die langer dan zes maanden onmiddellijk voorafgaand aan de wedstrijddag onafgebroken ingeschreven zijn geweest in het handelsregister van een Kamer van Koophandel in Nederland.
 • publiekrechtelijke rechtspersonen als bedoeld in artikel 2:1 Burgerlijk Wetboek en kerkgenootschappen als bedoeld in artikel 2.2 Burgerlijk Wetboek.

2.2 - De Organisator kan besluiten om in individuele gevallen bedrijven of instellingen, die niet aan voornoemde eisen en overige zwaarwegende eisen (waaronder betalingsachterstanden) voldoen, deelname te weigeren.

ARTIKEL 3: DEELNEMERS

3.1 - De Deelnemer dient op de dag waarop het Evenement wordt gehouden tenminste de door de Organisator voor dat Evenement vastgestelde minimumleeftijd van 16 jaar te hebben bereikt.

3.2 - De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen indien hij door een Deelnemend Bedrijf voor deelname is aangemeld middels een daartoe strekkend inschrijfformulier dat volledig en naar waarheid is ingevuld, indien het inschrijfgeld uiterlijk 1 week voor datum van het Evenement volledig is voldaan en indien het Deelnemend Bedrijf akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden.

3.3 - Het Deelnemend Bedrijf kan tot uiterlijk 1 week voor het Evenement via www.mudandwaterchallenge.com mutaties doorvoeren van Deelnemers via een door Organisator aan het Deelnemend Bedrijf te verstrekken unieke code. Op een andere manier dan deze is de overdracht van startnummers van Deelnemers niet mogelijk.

3.4 - De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer uitsluitend in het Team waarvoor hij is ingeschreven.

3.5 - Alleen bij schriftelijke annulering tot uiterlijk twee maanden voor het Evenement vindt restitutie van inschrijfgelden en extra bestellingen op grond van de Overeenkomst aan een Deelnemend Bedrijf plaats, waarbij 10% van de kosten van het/de geannuleerde team(s) en extra bestellingen aan het Deelnemend Bedrijf in rekening worden gebracht. Bij annulering tot uiterlijk één maand voor het Evenement wordt 50% van de kosten van het/de geannuleerde team(s) en extra bestellingen aan het Deelnemend Bedrijf in rekening gebracht. Bij annuleringen die minder dan één maand van tevoren plaatsvinden wordt 100% van de kosten van het/de geannuleerde team(s) aan het Deelnemend Bedrijf en extra bestellingen in rekening gebracht.

3.6 - De Organisator kan op grond van overmacht onder meer vóór het moment van de eerste start besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. In dit geval zal aan Deelnemende Bedrijf 25% van het inschrijfgeld worden gerestitueerd. Indien het Evenement na de eerste start tussentijds door overmacht moet worden stilgelegd c.q. afgelast, zal geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden.

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID

4.1 - Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer van het Deelnemend Bedrijf mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de Organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal van of schade aan eigendommen van de Deelnemer, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt eveneens, voor zover wettelijk toelaatbaar, voor schade door letsel of overlijden.

4.2 - Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer van het Deelnemend Bedrijf aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

4.3 - De Deelnemer en het Deelnemend Bedrijf dienen afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die zij of een nabestaande mochten lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door deelname aan het Evenement.

4.4 - Het Deelnemend Bedrijf verklaart door de inschrijving dat elke Deelnemer zich bekend heeft verklaard met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en heeft verklaard dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.

4.5 - Het Deelnemend Bedrijf vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. Het Deelnemend Bedrijf van de Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

4.6 - Het Deelnemend Bedrijf vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de Deelnemer, gedurende zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

ARTIKEL 5: PORTRETRECHT

De Deelnemer en het Deelnemend Bedrijf verlenen bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking, al dan niet ten behoeve van commerciële doeleinden, vantijdens of rond het Evenement gemaakte foto's, beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer/Deelnemend Bedrijf zichtbaar is.

ARTIKEL 6: PERSOONSGEGEVENS

De door het Deelnemend Bedrijf en/of de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand dat, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, door de Organisator op een behoorlijke en zorgvuldige wijze wordt verwerkt. Door deelname aan het Evenement verleent het Deelnemend Bedrijf en/of de Deelnemer en (mits hiervoor op het inschrijfformulier door het Deelnemend Bedrijf toestemming is gegeven) voor het verstrekken van de persoonsgegeven aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan het Deelnemend Bedrijf en/of de Deelnemer. Het Deelnemend Bedrijf en/of de Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.